Beroepscode instructeurs

Voor instructeurs en voor instructeurs in opleiding is onderstaande beroepscode van toepassing:

 1. De instructeur/trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de paardensporter zich veilig kan voelen.
 2. De instructeur/trainer/coach onthoudt zich ervan de paardensporter te bejegenen op een wijze die de paardensporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de paardensporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De instructeur/trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de paardensporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de instructeur/trainer/coach en de jeugdige paardensporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De instructeur/trainer/coach mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de paardensporter en/of de instructeur/trainer/coach deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De instructeur/trainer/coach onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De instructeur/trainer/coach zal tijdens lessen, trainingen en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de paardensporter.
 8. De instructeur/trainer/coach heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de paardensporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) paardensporter behartigt, is de instructeur/trainer/coach verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De instructeur/trainer/coach zal de paardensporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de instructeur/trainer/coach aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de paardensporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De instructeur/trainer/coach zal tijdens lessen, trainingen en wedstrijden met respect omgaan met het paard en het welzijn van het paard waarborgen.
 11. De instructeur/trainer/coach heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – het paard te beschermen tegen schade en misbruik als gevolg van ondeskundig of dieronvriendelijk handelen.
 12. De instructeur/trainer/coach zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de paardensporter is betrokken. Indien de instructeur/trainer/coach gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de instructeur/trainer/coach in de geest hiervan te handelen.