Klachtenprocedure ORUN

Een klachtenregeling is onderdeel van Goed Sportbestuur. Ook de Stichting ORUN heeft een klachtenregeling. Je kunt je klacht sturen aan: klacht@orun.nl. Het protocol voor het afhandelen van klachten staat hieronder.

 

Artikel 1 - Klachten

Een klacht is het uiting geven aan ontevredenheid, misnoegen of ervaren onrecht over:

  1. besluiten, reglementen en de toepassing daarvan;
  2. het naar het oordeel van de klager onjuist en/of incorrect gedrag van personen, die namens de ORUN hebben gehandeld.

 

Artikel 2 - Indienen van een klacht

2.1.   Alleen leden van de KNHS die een opleiding volgen voor een ORUN-diploma kunnen een klacht indienen.

2.2.   Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencoördinator.

2.3.   Filmmateriaal wordt niet in behandeling genomen.

2.4.   De omschrijving van de klacht dient feitelijk en correct te zijn.

 

Artikel 3 - Behandeling van de klacht

3.1.   Het bestuur van de ORUN is formeel verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Het ORUN-bestuur kan de afhandeling delegeren.

3.2.   Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Waar mogelijk wordt hoor en wederhoor toegepast.

3.3.   Een klacht wordt ingeschreven in een klachtenregister. In dit register worden alle (vervolg)stappen geregistreerd, die tijdens de procedure worden gezet.

3.4.   Het ORUN-bestuur beoordeelt -indien nodig in overleg met de KNHS of de klacht al dan niet ontvankelijk is.

3.5.   Is de klacht ontvankelijk, dan wordt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging aan de klager gezonden, dat de klacht in behandeling is genomen.

3.6.   Is de klacht niet ontvankelijk, dan stuurt de ORUN binnen 10 werkdagen een antwoordbrief aan de klager waarin wordt aangegeven waarom de klacht niet ontvankelijk is.

3.7.   Het ORUN-Bestuur draagt er zorg voor dat de klager binnen 3 tot 6 weken een antwoord ontvangt. Deze termijn kan verlengt worden indien er een onderzoek gedaan moet worden om tot een beantwoording te komen. De klager zal hierover worden bericht.

3.8.   In het klachtenregister worden de datum van afhandeling en een kopie van de inhoudelijke reactie opgenomen.

 

Artikel 4 - Niet-ontvankelijkheid van klachten

Een klacht is niet ontvankelijk als één of meer onderstaande redenen van toepassing zijn:

4.1.   De klacht heeft betrekking op een persoon of gebeurtenis waarover het ORUN-bestuur niet bevoegd is te oordelen.

4.2    De klacht is ingediend door een daartoe niet bevoegd persoon.

4.3    De klacht is reeds eerder beoordeeld. Er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden

aangedragen, die een hernieuwde behandeling van de klacht rechtvaardigen.

4.4    De klacht is onduidelijk, onbegrijpelijk, innerlijk tegenstrijdig of verwoord op een wijze, die in strijd is met de gebruikelijke normen en waarden.

4.5    De klacht handelt over een voorval dat, of een gebeurtenis die langer dan 60 kalenderdagen geleden heeft plaatsgevonden.

4.6    De klacht handelt over een beoordeling van een examen/examinator.

 

Artikel 5 - Integriteitsregels

5.1    Indien de klager het niet eens is met de klachtafhandeling door de ORUN dan kan de klager de ORUN verzoeken de klacht ter afhandeling over te dragen aan NOC*NSF.

 

Artikel 6 - Schadevergoeding

6.1    Door het gegrond verklaren van een klacht ontstaat geen recht op schadevergoeding aan de klager, diens vertegenwoordiger of welke derde dan ook.