Geschiedenis

Geschiedenis

Bij het ontstaan van de huidige KNHS in 2002 startte ook  de afdeling Opleidingen voor de hippische instructeurs. De ORUN die dat voorheen deed is toen omgebouwd tot een onafhankelijk opererende organisatie met als doel de kwaliteit van de examens voor de instructeursopleidingen te borgen en voldoende examinatoren met bijbehorende scholing op te leiden. In 2019 zijn die hippische opleidingen op nieuwe leest geschoeid conform de Kwalificatie Structuur Sportopleidingen van NOC*NSF. De ORUN toetst de Proeve van Bekwaamheid die horen bij de diverse ORUN-opleidingen.

Er is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan.  Oud secretaris van de KNHS Andries van den Berg dook voor de stichting in de analen van de hippische sport.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de paardensport maar moeizaam op gang. De cavalerie, die voor de oorlog nog uit paarden bestond, was weggevaagd en de Duitsers hadden bijna alle paarden uit ons land geroofd. De opbouw van de sport ging mondjesmaat en de instructie was vooral in handen van (oud)legerofficieren. Het duurde tot 1958 toen de NHS en de FNRS het voortouw namen en er min of meer gestructureerde opleidingen voor burgerruiters kwamen. Binnen de landelijke ruitersport waren ook veel (oud)militairen in de instructie actief. Hun aantal nam geleidelijk af en ook in de landelijke ruitersport, vanouds door boerenzoons en boerendochters bedreven, werden steeds meer burgerruiters actief. De behoefte aan goede opleidingen nam toe.

In het midden van de jaren '60 ontstond een koepelorganisatie, de Stichting Nederlandse Hippische Opleidingen (NHO), met daaronder twee stichtingen: de Stichting Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB), zeg maar: Deurne en de Stichting Nederlandse Hippische Niet-Beroepsmatige Opleidingen (NHNB), zeg maar: Ermelo. De grote promotor van deze structuur was Piet van Binsbergen, Algemeen Voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het (K)WPN, toen een autoriteit in hippisch Nederland. De opleidingen van de draf- en rensport werden in Deurne ondergebracht. In maart 1976 is de NHNB opgegaan in de Stichting Opleidingen Ruiter Unie Nederland, afgekort ORUN, opgericht door de basiswedstrijdsportorganisaties KNF (Koninklijke Nederlandse Federatie van landelijke rijverenigingen en ponyclubs) en NKB (Nederlandse Katholieke Bond van landelijke rijverenigingen en ponyclubs). De grote promotor van deze ontwikkeling was Tinus Ruiterkamp, die hoofdinspecteur van de KNF was en op zijn rondreizen door het land de behoefte aan opleidingen signaleerde en onder andere een medestanders vond in de Jan van Dieren, algemeen secretaris van de NKB, die ook leiding gaf aan het NKB-kantoor in Tilburg. Ruiterkamp werd de eerste directeur. De ORUN verzorgde in Ermelo de opleidingen voor commandant, assistent-instructeur en instructeur en nam de examens af. Ook werden cursussen voor voltigeleiders, parcoursbouwers, juryleden en opleidingen voor assistent-meninstructeur en meninstructeur gegeven.

De samenwerking tussen de beide organisaties werd mede ingegeven door de komst van het door de NHS en de FNRS in 1969 opgericht hippische opleidingscentrum in Deurne. De landelijke ruitersportbonden wilden niet achterblijven en er ontstond de nodige rivaliteit tussen de opleidingen. Deurne werd met name onder directeur Tjeerd Velstra (in 1974 aangetreden) een succes, maar toen de NHB in 1984 werd ondergebracht bij het AOC Midden en Oost Brabant (waardoor financiering door het Ministerie van Landbouw mogelijk werd) kwamen deze opleidingen door de jaren heen onder druk te staan. In 1997 nam Helicon Deurne over. In 2016 werden de laatste examens afgenomen en sloot Deurne zijn deuren.

Ermelo was een langer leven beschoren. De ORUN bleef wel bestaan en heeft ook nog cursussen gegeven in het in 1997 geopende NKB-centrum te Wanroij; de examens werden uitsluitend in Ermelo afgenomen. Na de fusie van 16 hippische sportorganisaties op 1 januari 2002 waaruit de KNHS ontstond, werden de opleidingen ondergebracht bij de afdeling Opleidingen van de KNHS en hield de ORUN op te bestaan. Bij het nadenken over de structuur van de nieuwe opleidingen kwam men na enige tijd tot de conclusie, dat het wenselijk was een onafhankelijk exameninstituut in het leven te roepen. Onderzoek leerde, dat de Stichting ORUN slapende was (men was ten tijde van de fusie kennelijk vergeten deze op te heffen) en deze werd met nieuwe statuten en reglementen tot nieuw leven gewekt. Wijlen Jaap Werners werd de nieuwe voorzitter. Ooit was hij als algemeen secretaris van de NDR de rechterhand van Piet van Binsbergen en zijn opvolger als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het KWPN. Het huidige bestuur treedt in die voetsporen.